Tersaneler Daire Başkanlığı

Tersaneler Daire Başkanlığının Başlıca Görevleri
a) Tersane, tekne imal yeri, çekek yeri ve gemi geri dönüşüm tesislerinin kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu tesislere ve yüzer havuzlara Kısmi İşletme İzni/ İşletme İzni vermek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesislerin izinlerini iptal etmek.
b) İzinsiz faaliyete bulunan tesis ve yüzer havuzlar için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli görülen iş ve işlemleri yapmak.
c) Gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları üreticilerine “İmalatçı Kodu” vermek, “İmalatçı Kodu” talebine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
ç) Gemi Sanayi Veritabanı Programının (GSVP) tesislerle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve bu programdan çıkan istatistikî verileri değerlendirmek.
d) Kurulacak bu tesislere yönelik gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda görüş oluşturmak, koordinasyonu sağlamak.
e) Tesisin inşa süreci ve seyir emniyetine yönelik usul ve esasları belirlemek. 
f) Tesislerin kapasitelerinin artırılmasına veya modernizasyonuna yönelik tevsi yatırımlarına ilişkin Bakanlık görüşü oluşturmak.
g) Tersane yatırımları ile ilgili planlamaya ilişkin süreçte, Bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek. 
ğ) Yatırımlarla ilgili Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarına görüş bildirmek.
h) Tesislerin, Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planlarını onaylamak.
ı) Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.
i) Uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüş vermek.
j) Gemi geri dönüşüm tesislerinin kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu tesislere Gemi Söküm Yetki Belgesi vermek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesislerin yetkilerini iptal etmek. 
k) İzinsiz faaliyete bulunan tesisler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli görülen iş ve işlemleri yapmak.
l) Karasularımızda bulunan gemi ve su araçlarından kurtarılamayacak olanlara, batık veya yarı batık gemi ve su araçlarına yerinde söküm izni vermek.
m) Tesislere yönelik imar planı tekliflerine görüş oluşturmak.  
n) Tesislerin hisse ve kooperatif üye değişiklik işlemlerinin gerçekleşmesi için konu hakkındaki Genel Müdürlük görüşünü, TOKİ/Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirmek.
o) Görev alanına giren bilgi edinme başvurularını ve soru önergelerini cevaplamak.
ö) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.

A-TERSANELER

B-TEKNE İMAL

C-İZİN VE BAŞVURULAR

D- GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM