Kurumsal Tarihçe

  • Osmanlı Devletinde Denizcilik faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla 1844 yılında Hazine-i Hassa Vapurlar İdaresi’ni kurulmuş ve deniz ulaşımı 1862 yılında Fevaid-i Osmaniye adı ile yeniden örgütlenmiştir. Şirket 1871 yılında İdare-i Aziziye adını almış daha sonra ise “İdare-i Mahsusa”ya daha sonra da “Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi”ne dönüştürülmüştür. 
  • Osmanlı döneminin son denizcilik idaresi olan “Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi” 1923 yılında 597 sayılı Kanun’la “Türkiye Cumhuriyeti Seyr-i Sefain İdaresi”ne çevrilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Seyr-i Sefain İdaresi’nin ilk hedefi yeni ve yeterli bir filo meydana getirerek kendi limanlarımız arasındaki taşımacılığı geliştirmek olmuştur.
  • Cumhuriyetin ilk yıllarında ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Deniz Yolları İşletmesi Umum Müdürlüğü, Haliç Vapurları Şirketi ile Şirket-i Hayriye’yi satın almış, İstanbul Boğazı ve Haliç’te vapur işletme hakkına sahip olmuştur. 06.07.1945 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4470 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi ile Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı oluşturulmuş ve denizcilik ile ilgili işler bu birim tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
  • 1973 yılında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları sonucunda, Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü kurularak faaliyetler bu iki Genel Müdürlük tarafından sürdürülmüştür.
  • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 1979 yılında “Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü”ne dönüştürülmüş, anılan Genel Müdürlük ile Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, 28 Şubat 1982 tarihinde yürürlüğe giren “Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışması Esasları” hakkındaki 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Liman ve Deniz İşleri Genel Müdürlüğü” adı altında birleştirilmiştir
  • Liman ve Deniz İşleri Genel Müdürlüğü, 17 Haziran 1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan 182 sayılı KHK ile 13.12.1983 tarihinden itibaren “Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı” şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Denizcilik alanında yetkili kılınan bir diğer birim ise, 19.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun’un 17 nci maddesine dayanılarak görevli ve yetkili kılınan “Başbakanlık Deniz İşleri Başkanlığı” olmuştur. 09.04.1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Başbakanlık Deniz İşleri Başkanlığı ilga edilerek “Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.
  • 10.08.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ile Başbakanlığa bağlı “Denizcilik Müsteşarlığı” kurulmuştur. Müsteşarlığın kuruluşunda, ana hizmet birimi olarak Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur.
  • Denizcilik Müsteşarlığının 2011 yılında ilga edilmesi ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü adı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.