Deniz Endüstrisi ve Gemi Sanayi

Deniz Endüstrisi Daire Başkanlığı'nın Başlıca Görevleri
a) Ulusal ve yabancı onaylanmış kuruluşları/uygunluk değerlendirme kuruluşlarını Genel Müdürlüğün tanımlanmış görevleri dâhilinde yetkilendirmek, görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.
b) Gemiler ile diğer deniz araçlarında kullanılan can kurtarma, emniyet, tahmil, tahliye ekipmanları ve benzeri teçhizat ve malzemenin asgari niteliklerini ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
c) Deniz endüstrisi yan sanayi ürünlerinin uygunluğuna yönelik proje kontrolü, sertifikalandırma veya uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
ç) Deniz ve iç sularda kullanılacak her türlü gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarına ilişkin usulleri belirlemek, projelerinin ve hesapların kontrolünü yapmak veya yaptırmak, uygun olan projeleri onaylamak/onaylattırmak, verilen izinlere yönelik inşa/tadilat aşamasında denetimlerini yapmak/yapılmasını sağlamak.
d) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin (ihtar, uyarı, faaliyet durdurma vb.) uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
e) Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) gemiler ile diğer deniz araçlarının inşası ve teçhizatları hakkındaki komite toplantılarını takip etmek ve bu toplantılardaki ülke görüşünün oluşturulmasında koordinasyonu sağlamak, yayımlanan uluslararası kuralların mevzuata aktarılması hakkındaki çalışmaları yürütmek.
f) Teknelerde ve bileşenlerinde CE uygunluk işareti ile gemi teçhizatının işaretinin iliştirilmesinde uygulanan mevzuatı yürütmek, kaynak Avrupa Birliği direktifinin güncellemelerini takip etmek ve değişikliklerine göre revize etmek.
g) Ürün güvenliği hakkındaki Avrupa Birliği mevzuatının teknik komite ve çalışma gurubu toplantılarını takip etmek, ürün güvenliği mevzuatının atıf yaptığı uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve uluslararası kurallar hakkında çalışmalarda bulunmak.
ğ) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, istatistikleri tutmak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve yaptırım uygulamak/uygulatmak, denetime yönelik risk analizleri yapmak, denetim usul ve esaslarını belirlemek.
h) Gezi teknelerine ve gemi teçhizatına yönelik yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri konusunda ilgili Bakanlığının koordinasyonunda çalışmaları takip etmek.
ı) 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği kapsamında seminer, belgelendirme ve denetim faaliyetleri yapmak/yaptırmak.
i) Gemi ve su araçlarının tonilatolarının ölçülmesine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, tonilato ölçme ve ölçüm sonuçlarını belgelendirmeye ilişkin usul ve esasları tespit etmek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan tonilato ölçme ve belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
j) Gemi ve su araçlarının tonilatolarının ölçülmesi kapsamında Bakanlık personeline ilgili mevzuat kapsamında eğitim vermek/verdirmek.
k) Gemilerin karinalarında kullanılan gemi boyalarının insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve gemilerin deniz suyu balast tankları, çift cidar alanları ile kargo tanklarının koruyucu kaplamalarının temel gereklerine yönelik usul ve esasları belirlemek.
l) Ekosistemin korunması, istilacı deniz türlerinin yayılmasının engellenmesi ve uluslararası kurallar gereği gemilerde kullanılan Balast suyu arıtma sistemlerine (BWMS) tip onay sertifikası düzenlemek.
m) Ulusal ve uluslararası kurallar gereği olarak gemilerde kullanılan malzeme ve ekipmanlardan yangın testlerine tabi tutulması zorunlu olarak gerçekleştirilecek testleri yapmak üzere başvuru yapan kuruluş ve laboratuvarların başvurularını almak, bunlara denetim ve belgelendirme yapmak.
n) Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım onarımları, ölçümleri, özel teknelere ve bunların bileşenlerine piyasa gözetim ve denetim yapılması, gemi ve su araçlarında gazdan arındırma faaliyetleri kapsamında elektronik veri tabanı oluşturmak ve bunların ihtiyaçların ölçüsünde güncel tutulmasını sağlamak.
o) Gemi Sanayi Veritabanı Programının (GSVP) gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım onarımları ile ilgili bölümlerinin takibini yapmak ve bu programdan çıkan istatistikî verileri değerlendirmek.
ö) Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler alınmasına yönelik çalışmalar yapmak.
p) İthalat Rejimi Kararının kullanılmış eşya ithaline yönelik 7 nci maddesi kapsamında gelen ithalat izin taleplerine ilişkin görüş vermek.
r) 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan uygulamalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara görüş vermek.
s) Genel Müdürlük görev alanı kapsamında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK), Karma Ulaştırma Komisyonu (KUK) gibi ikili ülke, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) gibi bölgesel uluslararası işbirliği çalışmalarını yürütmek ve süreçleri takip etmek. Bakanlığın ilgili birimleri ile iş birliği halinde müzakereleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
ş) OECD Gemi İnşa Çalışma Grubu faaliyetlerine ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak ve Genel Müdürlük görüşlerini beyan etmek ve süreçleri takip etmek, Bakanlığın ilgili birimleri ile iş birliği halinde müzakereleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
t) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) çerçevesinde, ülkemiz taahhüt listesinde yer alan gemi bakım onarım hizmetlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yapmak.  
u) Tersane, tekne imal yeri, çekek yeri ile gemi geri dönüşüm tesislerinde çalışanların mesleki yeterlilik şartlarını belirlemek.
ü) Tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesislerinin modern üretim, yönetim ve pazarlama yapmasını sağlayacak tedbirleri almaya, uygulamasını takip etmeye ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışma yapmak.
v) Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler ile bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmalara yapmak,
y) Görev alanına giren bilgi edinme başvurularını ve soru önergelerini cevaplamak.
z) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.
Eğitimler ve Notları
PGD Eğitimi Giriş
PGD Eğitimi-Deniz Taşıtı Tanıtım Numarası
PGD Eğitimi-Tekne İmalatçı Plakası
PGD Eğitimi-Motor Plakası
PGD Eğitimi-Teknik Dosya Genel Bilgiler
PGD Eğitimi-Teknik Dosya Kullanım Açıklaması
PGD Eğitimi-Teknik Dosya Standartları ve Yüzebilirlik
PGD Eğitimi-Egzoz ve Gürültü
PGD Eğitimi- Dümen
PGD Eğitimi-Lumbuz
PGD Eğitimi-İçten Takma Yakıt Hortumu
PGD Eğitimi-Tekne Uygunluk Beyanı
PGD Eğitimi-Motor Uygunluk Beyanı
PGD Eğitimi-Tekne Kullanıcı El Kitabı