Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının Başlıca Görevleri
a) Bakanlık Stratejik Planının oluşturulmasında Genel Müdürlük adına çalışmaları koordine etmek ve Genel Müdürlüğün stratejik hedeflerinin belirlenmesinde katkı sağlamak.
b) Genel Müdürlük Performans Programının oluşturulmasını, izleme ve değerlendirilmesini koordine etmek ve bütçe program sistemi üzerinden belirli periyotlarda veri girişlerini yapmak.
c) Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programındaki Genel Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda bulunan Program Tedbirlerinin üç aylık periyotlardaki gerçekleşme durumlarına ilişkin veri girişlerinin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program Sistemi üzerinden yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak.
ç) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki tüm CİMER başvurularını CİMER Sistemi üzerinden takip etmek ve ilgili olduğu birime havalesini yaparak koordinasyonu sağlamak.
d) Genel Müdürlüğün görev alanları itibariyle iç kontrol çalışmalarını yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak. 
e) Genel Müdürlüğün web sitesinin ve diğer sosyal medya platformlarının içeriğini düzenlemek ve Genel Müdürlükçe web sitesinde yayımlanan Gemi Sanayi Bülteninin hazırlanması çalışmalarını yapmak ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.
f) Bakanlık bünyesinde yapılan tüm koordinasyon toplantıları öncesinde Genel Müdürlüğün yürüttüğü proje ve faaliyetlerin son durumlarına ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılacağı Genel Müdürlüğün sunumlarını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak.
g) Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda her ay veri seti istatistikleri oluşturmak ve bu verileri web sitesinde yayımlamak.
ğ) Ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen Denizcilik ve Gemi İnşa sektörüne ilişkin fuar, kongre, sempozyum gibi organizasyonları takip etmek ve bu tür organizasyonlarda Genel Müdürlüğü temsil etmek.
h) Genel Müdürlüğün plan, program ve faaliyet raporlarını koordine etmek ve hazırlamak. 
ı) Kanun, yönetmelik vb. mevzuat değişikliklerine ilişkin Genel Müdürlük görüşünün oluşturulmasını koordine etmek ve ilgilisine bildirmek.
i) Genel Müdürlük görev alanına giren ve Strateji Geliştirme Başkanlığı üzerinden gelen soru önergelerini gerekli koordinasyonu sağlayarak cevaplamak.
j) Genel Müdürlük personelinin eğitim planları hakkında haftalık, aylık ve yıllık faaliyet çalışmalarını koordine etmek.
k) Göreve giden personel için olur yazışmalarını yürütmek.
l) Personelin yıllık izin, sıhhi izin ve kısa süreli izin işlemlerini yürütmek. 
m) Personelin özlük hakları için tüm yazışma çalışmalarını yürütmek.
n) Genel Müdürlük emirlerini hazırlama çalışmalarını yürütmek.
o) Genel Müdürlüğün personel ve ayniyat konularında brifing ve bilgi notlarını hazırlamak.
ö) Genel Müdürlüğün demirbaşlarıyla ilgili yazışma ve çalışmaları yürütmek.
p) Personel turnike giriş-çıkış işlemlerinin takibini yapmak.
r) Daire Başkanları tarafından havale edilen iç ve dış evrakların ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. 
s) Gelen ve giden evrakları kayıt defterine işlemek ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak üzere evrak dağıtım sorumlusuna teslim etmek.
ş) Telefon, faks ve diğer haberleşme faaliyetlerini yürütmek.
t) Genel Müdürlük personelinin THY mil işlemlerini takip etmek.
u) Yurt içi geçici görev yolluk ödemeleri, yurt dışı geçici görev yolluk ödemeleri, yurt içi sürekli görev yolluk ödemelerini yapmak.
ü) Yurtdışı-yurtiçi avans (açma, kapama-mahsup) ödemelerini yapmak.
v) İta amiri avans kredisi (açma, kapama-mahsup) ödemelerini yapmak.
y) Maaş belgelerine konulması gereken personelin terfi derece ilerleme, rapor, icra durumlarını ve diğer maaş belgelerinin düzenleyerek Kamu Hesapları Bilgi Sistemine (KBS) bilgilerin girilmesi ve muhasebe birimine gönderilmesi tamamlandıktan sonra belgelerin dökümünün alınması ve imzalandıktan sonra Merkez Saymanlığa gönderilmesi.
z) Merkez Saymanlıktan onaylanan maaşların banka işlemlerini tamamlamak maaşın Kamu Hesapları Bilgi Sistemi üzerinden de gönderilmesi ve bankaya ödeme talimatının yazılması.
aa) Ek ödemeler bordrosu ve banka listesini hazırlayarak Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına gönderilmesi, bankaya mail gönderme ve banka işlemleri tamamlamak.
bb) Vekâlet ödemeleri için KBS üzerinden bordro hazırlanması, hesaplanması ve ödeme emri belgesinin düzenlenerek imzalandıktan sonra Merkez Saymanlığa gönderilmesi ve ayrıca sistem üzerinden gönderilmesi.
cc) Kadroları Genel Müdürlükten ayrılan personelin Personel Nakil Bildiriminin hazırlanması.
çç) Personelin özlük hakları ile ilgili geriye dönük ödemeler.
dd) Sendikalara aylık üyelik bilgileri gönderilmesi.
ee) 657 sayılı Kanuna tabi personelin emekli keseneklerinin SGK’ye sistem üzerinden gönderilmesi ve Merkez Saymanlığa imzalı olarak gönderilmesi. 
ff) 657 sayılı Kanuna tabi personelin işe giriş ve ayrılış işlemlerinin SGK’ye sistem üzerinden yapmak ve alınan belgenin dosyalanması.
gg) Kablolu TV ve telefon fatura ödemelerini yapmak.
ğğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelecek hacizlerle ilgili yazılara cevap vermek.
hh) Görev alanına giren bilgi edinme başvurularını ve soru önergelerini cevaplamak.
ıı) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.