Limanlar Daire Başkanlığı

Limanlar Daire Başkanlığının Başlıca Görevleri
a) Liman, iskele, rıhtım ve denizdibi ile temaslı tesislere ilişkin planlamaya yönelik süreçte, Bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek, ilgili Bakanlıklardan gelen bu kapsamda yer alan kıyı tesisleri ve diğer kıyı yapılarına yönelik imar planları ile ilgili görüş vermek.
b) Tesisler ile irtibatlı boru, kablo, kanal gibi yapıların kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek.
c) İki kıyı arasında tesis edilecek denizdibi boru ve kablo hatlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında görüş oluşturmak.
ç) Kurulacak tesislere yönelik gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda görüş oluşturmak ve koordinasyon sağlamak.
d) Yatırımlarla ilgili Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarına görüş bildirmek.
e) Tesisin inşa sürecine ve seyir emniyetine yönelik usul ve esasları belirlemek.
f) Tesislerin kapasitelerinin arttırılmasına veya modernizasyonuna yönelik tevsi yatırımlarının imar planı tekliflerine görüş vermek.
g) Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.
ğ) Uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüş vermek.
h) Görev alanına giren bilgi edinme başvurularını ve soru önergelerini cevaplamak.
ı) Gemilerin yanaşarak yük ve/veya yolculara hizmet verilen liman, iskele ve rıhtım gibi kıyı tesislerin işletmelerine ve faaliyetlerine yönelik kıyı tesisi işletme izni düzenlenmesi ve işletmecisine ilişkin usul ve esasları belirlemek, izinlerini düzenlemek ve denetlemek.
i) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya verilecek kullanma izinleri amacıyla düzenlenecek ön izin öncesinde ilgili kurum için görüş oluşturmak.
j) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.

DENİZ YAPILARI

İZİN VE BAŞVURULAR