Denizdibi Tarama

Denizdibi Tarama ve İhale Daire Başkanlığı’nın Başlıca Görevleri
a) Yapılacak ihalenin Kamu İhale Bülteninde yayınlanması için avans ve mahsup işlemlerini yapmak.
b) Yapılacak ihale ile ilgili kalem bazında bütçe bilgilerini vermek. 
c) Tahakkuk ve ödeme işlemlerini; 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı (3.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, ilgili mevzuat ile talimatlar kapsamında incelemek ve buna göre sonuçlandırmak.
ç) Birim konularıyla ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak.
d) Daire Başkanlıklarının; mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait ihtiyaç talepleri doğrultusunda hazırladıkları teknik şartname, idari şartname, sözleşme tasarısından oluşan dokümanların yazılı olarak gönderilmesinden sonra, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili alım usulüne uygun ihale sürecinin başlatılmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan sürecin sekretaryasını yürütmek.
e) 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ait sözleşmenin imzalanmasından sonraki sürecin yürütülmesi için ilgili birime, imzalanan sözleşme ve eki şartnameler ile diğer dokümanları göndermek.
f) Yüklenici ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin gerektirdiği takip, denetim, istatistik iş ve işlemleri ile diğer işlemleri yapmak. 
g) Görev alanına giren işler ile ilgili yazışmaları yapmak.
ğ) Yılsonu itibariyle işlemleri tamamlanan evrakların dosyalanarak, birim arşivine resmi kayıtla teslimini sağlamak.
h) Birim görev alanındaki diğer alımlara ait tahakkuk işlemlerini yapmak.
ı) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.
i) Görev alanına giren bilgi edinme başvurularını ve soru önergelerini cevaplamak.
j) İlgili mevzuatı ve Döner Sermaye Dairesi bütçe kullanımı talimatlar dâhilinde, 4734 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile diğer alımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
k) Genel Müdürlüğün mali yılı bütçesini hazırlayıp, E-Bütçe sistemine girilerek Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.
l) Genel Müdürlüğün AHP’sini (Ayrıntılı Harcama Programı) hazırlayıp Strateji Başkanlığına göndermek.
m) Genel Müdürlüğün kesin hesabını hazırlayıp Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.
n) Genel Müdürlüğün açılan ödeneklerini hazırlayarak icmallerini Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.
o) Genel Müdürlüğün mali durum ve beklentiler raporunu hazırlayıp Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.
ö) Genel Müdürlüğün nakit taleplerini her ay Strateji Geliştirme Başkanlığına sistemden girilerek bildirimini yapmak.
p) Genel Müdürlüğün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki harcamalarının her ay Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirimini yapmak.
r) Genel Müdürlük ve Denizdibi Tarama Başmühendisliklerine ait yatırım programının takibini yapmak, gerekli tabloları ilgili kurum ve birimlere göndermek.
s) Genel Müdürlük ve Denizdibi Tarama Başmühendisliklerine ait yatırım programında olabilecek değişikliklerle ilgili revizyonları yaparak gerekli tabloları ilgili kurum ve birimlere göndermek.
ş) Ödeneklerde oluşabilecek değişiklikten dolayı Genel Müdürlük bütçesinde tenkis işlemlerini yapıp Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.
t) Gerektiğinde Genel Müdürlük ve Denizdibi Tarama Başmühendisliklerine ait gemi adamı, akaryakıt, yağ, deniz vasıtası alım işi ve benzeri ödemelerin tahakkukunu yapmak. 
u) Ödemelerde firmaların vergi ve SGK borçlarını internet ortamında sorgulamak ve teyidini yapmak. 
ü) Kıyılarımızda ihtiyaç duyulan tarama faaliyetlerine ilişkin değerlendirme ve tespit iş ve işlemlerinin, mahallinde yapılması ile bunlara ait etüt ve projeleri yapmak/yaptırmak, bu işler için gerekli makine ve vasıtaların satın alınması, bakım ve onarımları ve ilgili depo ve atölyelerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.
v) Denizdibi tarama faaliyetlerine yönelik mahallinde inceleme ve tespitlerde bulunmak.
y) Denizdibi Tarama Başmühendisliklerinde gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlemek.
z) Denizdibi Tarama Başmühendislikleri için ihtiyaca binaen hizmet alımı yapmak.
aa) Denizdibi tarama faaliyetinde bulunan her türlü deniz aracının planlı bakım ve tutumu ile ilgili usul ve esasları belirlemek, takibini yapmak.
bb) Denizdibi Tarama Başmühendisliklerinin rıhtım, iskele, depo vb. alanlarının talep halinde üçüncü şahıslarca kullanım müsaadelerini değerlendirmek ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.
cc) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli diğer izinlerin de alınmasını müteakip yaptırılacak taramaların onaylanacak projeye uygun olarak yapılmasını sağlamak, takibini yapmak.
çç) Denizdibi taramalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, esaslar dâhilinde iş ve işlemlerin yürütüldüğünü kontrol etmek.
dd) 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği kapsamında tüm yetkilendirme, izin ve belgelendirme işlemlerini yürütmek. 
ee) Genel Müdürlüğün yıl içerisinde yürütmeyi öngördüğü yatırım projelerine ilişkin olarak her yıl bir sonraki yılın yatırım tekliflerinin hazırlamak ve Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.
ff) Görev alanına giren bilgi edinme başvurularını ve soru önergelerini cevaplamak.
gg) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.

Mogan Gölü Temizlik Projesi Sunumu