Kıyı Yapıları Daire Başkanlığı

Kıyı Yapıları Dairesi Başkanlığının Başlıca Görevleri
  • ,Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması ilkesini gözeterek; tersaneler ile liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı yapılarıyla irtibatlı boru, kablo, kanal ve benzeri yapıların yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,
  • Tersaneler ile liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı yapılarıyla irtibatlı boru, kablo, kanal ve benzeri yapıların kapasitelerinin artırılmasına veya modernizasyonuna yönelik tevsi yatırımlarına izin vermek ve denetlemek, ve bu tesislerin modern üretim, yönetim ve pazarlama yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, uygulamasını takip etmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
  • Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçlarının yapım, bakım, onarım, donatım tesislerinin çalışma usul ve esasları ile asgari güvenlik şartlarını belirlemek ve denetlemek,
  • Deniz ve içsular ulaştırması alanında liman, iskele veya kıyı yapısı işletmecisi ile Kıyı yapılarının (liman, marina, iskele, rıhtım, terminal, boru hattı ve şamandıra sistemi, balıkçı barınağı, tekne barınma yeri ve benzeri) işletmesine yönelik mevzuat hazırlayarak gerekli izinleri vermek.
  • Gemi geri dönüşüm tesislerinin yeri, kapasite ve benzeri niteliklerini belirlemek, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek, kapasitelerinin artırılmasına veya modernizasyonuna yönelik tevsi yatırımlarına izin vermek ve denetlemek, modern üretim yönetim ve pazarlama yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, uygulamasını takip etmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak, çalışma usul ve esasları ile ilgili asgari güvenlik şartlarını belirlemek ve denetlemek,

A-TERSANELER

B-TEKNE İMAL

C-İZİN VE BAŞVURULAR

D- DENİZ YAPILARI

E- İZİN VE BAŞVURULAR

F- GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM