Kıyı Yapıları Daire Başkanlığı

Kıyı Yapıları Dairesi Başkanlığının Başlıca Görevleri
  • Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması ilkesini gözeterek; tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesisleri ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı yapılarıyla irtibatlı boru, kablo, kanal ve benzeri yapıların yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,
  • Tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesisleri ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı yapılarıyla irtibatlı boru, kablo, kanal ve benzeri yapıların kapasitelerinin artırılmasına veya modernizasyonuna yönelik tevsi yatırımlarına izin vermek ve denetlemek, ve bu tesislerin modern üretim, yönetim ve pazarlama yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, uygulamasını takip etmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
  • Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçlarının yapım, bakım, onarım, donatım, geri dönüşüm tesislerinin çalışma usul ve esasları ile asgari güvenlik şartlarını belirlemek ve denetlemek.
  • Deniz ve içsular ulaştırması alanında liman, iskele veya kıyı yapısı işletmecisi ile Kıyı yapılarının (liman, marina, iskele, rıhtım, terminal, boru hattı ve şamandıra sistemi, balıkçı barınağı, tekne barınma yeri ve benzeri) işletmesine yönelik mevzuat hazırlayarak gerekli izinleri vermek.

A-TERSANELER

B-TEKNE İMAL

C-İZİN VE BAŞVURULAR

D- DENİZ YAPILARI

E- İZİN VE BAŞVURULAR

F- GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM